นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 7,528 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

โรงเรียนเปิดสอนระดับประถมศึกษา จำนวน9 โรงเรียน 3 สาขา
โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 โรงเรียน
โรงเรียนกันดาร จำนวน 6 โรงเรียน 3 สาขา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 15 แห่ง
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศิลา (กศน.) จำนวน 1 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

สถาบันศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ ประชากรในตำบล โดยมีวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง

วัด 13 แห่งสำนักสงฆ์ 9 แห่งศาลเจ้า 10 แห่ง


การสาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน2 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน จำนวน5 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมน้ำราดร้อยละ 99


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตำรวจชุมชนตำบลศิลา 1 แห่ง

เปลี่ยนภาษา