นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 25,592 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านค่อนข้างลำบากมาก โดยเฉพาะฤดูฝน เพราะสภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดินและถนนลูกรัง เป็นภูเขาและเนินเขา ประกอบกับระยะทางแต่ละหมู่บ้านห่างไกลกัน การติดต่อประสานงานไม่ค่อยสะดวก

ถนนลูกรัง จำนวน 10 สาย
ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย


การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน 1 แห่ง


การไฟฟ้า

จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ 16 หมู่บ้าน
จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 98


แหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน 1 สาย
ล้ำน้ำ,ลำห้วย 16 สาย
บึง,หนองและอื่น ๆ 28 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย 23 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 16 บ่อ
บ่อโยก 43 บ่อ
ประปาหมู่บ้าน 21 แห่ง
ประปาภูเขา 7 แห่ง


ทรัพยากรธรรมชาติ
แม่น้ำป่าสักไหลผ่านพื้นที่ 5 หมู่บ้าน
น้ำตก 1 แห่ง
ป่าสงวน 35,000 ไร่


มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน 650 คนไทยอาสาป้องกันชาติ 86 คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคง 32 คนอสม. 161 คน
อปพร. 70 คนกลุ่มสตรีหมู่บ้านละ 15 คน
กลุ่มเยาวชนหมู่บ้านหมู่บ้านละ 9 คนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านล 15 คน


ศักยภาพในตำบล

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
(1) จำนวนบุคลากร จำนวน 32 คน

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คนตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง จำนวน 1 คน
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา จำนวน 1 คนตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 คน
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 คนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน
ตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 1 คนตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
ตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน 23 คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา จำนวน 2 คนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 8 คน
อนุปริญญาตรี/ปวส. จำนวน 5 คน ปริญญาตรี จำนวน 17 คน

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1) การรวมกลุ่มของประชาชน
อำนวยกลุ่มทุกประเภท 29 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มเป็น

กลุ่มอาชีพ 11 กลุ่มกลุ่มออมทรัพย์ 2 กลุ่ม
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 15 กลุ่มกลุ่มอื่นๆ 1 กลุ่ม

2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
2.1 เป็นพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมขัง
2.2 มีทัศนียภาพที่สวยงาม
2.3 เป็นแหล่งการเกษตรพืชไร่และไม้ผลที่ได้ผลผลิตที่ดี
2.4 เป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำ
2.5 แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน

เปลี่ยนภาษา