เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง

ตำบลศิลาเป็นหนึ่งใน 9 ตำบลของอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ทางทิศเหนือประมาณ 24 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 187.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 116,968 ไร่ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดของอำเภอหล่มเก่า


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลอีปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลเลยวังใส อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

เนื้อที่

พื้นที่ทั้งหมดของตำบลศิลามีทั้งหมด 187.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 116,968 ไร่ ความหนาแน่นประมาณ 18 คนต่อตารางกิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลา &nbs p; พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับเนินเขาทอดเป็นทิวยาว มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน มีพื้นที่ป่าไม้แต่ไม่สมบูรณ์


จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลศิลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านโป่งสามขาหมู่ที่ 9 บ้านหนองเขียว
หมู่ที่ 2 บ้านสักง่า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยผักกูด
หมู่ที่ 3 บ้านอุ่มกระทาดหมู่ที่ 11 บ้านซำบุ่น
หมู่ที่ 4 บ้านวังก้นหวดหมู่ที่ 12 บ้านโคกสว่าง
หมู่ที่ 5 บ้านหินโง่น หมู่ที่ 13 บ้านโคกใหม่
หมู่ที่ 6 บ้านศิลาหมู่ที่ 14 บ้านกลาง
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ 15 บ้านใหม่หัวนา
หมู่ที่ 8 บ้านสงเปลือยหมู่ที่ 16 บ้านน้ำย่า

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 9,808 คน แยกเป็นชาย 4,981 คน แยกเป็นหญิง 4,837 คน


อาชีพ แยกได้ดังนี้

ประชากรตำบลศิลามีอาชีพหลัก ในการทำเกษตรกรรมและรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ ครัวเรือนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพขึ้นไป ด้านเกษตรกรรมส่วนใหญ่ ทำไร่ข้าวโพด ทำนา ทำสวน ทำไร่พริก และเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 95%
อาชีพอื่น ๆ เช่น ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง ประมาณ 5%


หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ธนาคาร จำนวน - แห่งโรงแรม จำนวน - แห่งปั๊มน้ำมันและก๊าช จำนวน 4 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน - แห่งรงสี จำนวน 13 แห่ง0.02s. 0.75MB