นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 25,595 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

    องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ตำบลศิลาเป็นหนึ่งใน 9 ตำบล ของอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ทางทิศเหนือประมาณ 24 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 187.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 116,968 ไร่ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดของอำเภอหล่มเก่า ซึ่งเป็นพื้นท ี่สูงมีภูเขาสลับซับซ้อน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด, ทำสวนมะขามหวานและปลูกผัก

ประวัติบ้านศิลา

ต้นแม่น้ำป่าสัก          ภูเขาสลับสูงชัน
สวยตระหง่านน้ำตกซำบุ่น          ไออุ่นวัฒนธรรมดอกแขม
ดินแดนผักกูดหวาน หลักศิลาเล่าขาน ตำนานร้อยปี    เรื่องราวที่ท่านจะได้ศึกษาต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบกันมาจากปากต่อปาก ไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จากนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่จริง

    ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าสืบต่อกันมาว่า ชาวบ้านศิลาได้อพยพมา จากเวียงจันทร์ ส.ป.ป.ลาว เพื่อหาที่อยู่อาศัยอันอุดมสมบูรณ์ จึงสร้างบ้านแปงเมือง เริ่มต้นด้วยการประกอบอาชีพทางการเกษตร เริ่มแรกผู้คนอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาทางอำเภอปากชม จังหวัดเลย เดินทางลัดเลาะมาตามแม่น้ำเลย บางส่วนได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำเลย บางส่วนก็เดินทางต่อจนกระทั่งมาถึงต้นแม่น้ำย่าและแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตรเพื่อดำ รงชีวิต จึงเป็นการลงหลักปักฐานอันมั่นคงต่อมาดังคำกล่าวที่ว่า
เดินทาง จากล่างบนจนมาถึง
ถิ่นที่ซึ่งฟ้าฝนดีมีบึงหนอง
มีป่าดงกว้างใหญ่ให้จับจอง
มีพี่น้องต่างเหล่าต่างเผ่าพันธุ์
กว่าจะถางให้ป่าเป็นนาไร่
กว่าจะได้มีเป็นเช่นที่ฝัน
มีบ้านเรือนไร่นาสารพัน
ต้องฝ่าฟันความทุกข์ยากลำบากกาย


    ชื่อหมู่บ้าน “ศิลา” มีความเป็นมาอันน่าสนใจยิ่ง ในพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้มีหินศิลาแลง ซึ่งชาวบ้านมักจะเรียกว่า “หินศิลาเลข” เป็นแท่งหินขนาดใหญ่และใกล้เคียงกันตั้งเรียงรายอย่างเป็นระเบี ยบ 2 แถว มีทั้งหมด 10 แท่ง แถวแรกมี 7 แท่ง ตั้งเรียงเป็นแนวตรง แถวที่สอง มี 3 แท่ง มีลักษณะเป็นเส้นโค้งสอดรับกับโคนต้นไทรขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่บริ เวณนั้นถัดจากนั้นไปประมาณ 7 เมตร จะมีแท่นศิลาขนาดใหญ่และหมอนหินรวมอยู่ด้วย คนโบราณมักพูดเสมอว่า “บุ่งทอง หนองปลา หินศิลาเลข” และอีกคำคือ “หินนอน หมอนเถิ้ง”

    คำว่า บุ่งทอง คือ แอ่งน้ำที่เป็นทำเลทองเป็นพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร น้ำจะเต็มแอ่งตลอดทั้งปีไม่มีแห้งขอด ในหนองน้ำเต็มไปด้วย สัตว์น้ำน้อยใหญ่ ณ บริเวณใกล้หินศิลาแลง จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านศิลา”

    หินศิลาแลง หรือหินศิลาเลขตั้งอยู่ในวัดป่าศิลาจารย์ บ้านศิลา หมู่ที่ 6ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหมู่บ้านแห่งแรกของตำบลศิลา แล้วแผ่ขยายจนกลายเป็น 16 หมู่บ้าน ณ ปัจจุบัน ความเชื่อชาวบ้านเกี่ยวกับหินศิลาแลง แยกได้เป็น 2 ความเชื่อได้แก่

    ความเชื่อแรก ชาวบ้านเชื่อว่า หินศิลาแลงเป็นสัญลักษณ์ทางโคจรของเหล่าวิญญาณผีทั้งหลาย หรือเรียกสั้นๆ ว่า ประตูผี จะสังเกตเห็นว่า เวลาเราเดินเข้าไปภายในวัดแล้วมองไปทางซ้ายมือ เราจะมองเห็นหินศิลาแลง 7 แท่ง ที่มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกันตั้งเรียงรายเชื่อมต่อเข้า ไปยังดอนหอ คนโบราณเล่าให้ฟังว่าหินศิลาแลงทั้ง 10 แท่ง เป็นหินมีชีวิตพอตกตอนกลางคืนหินศิลาแลงก็จะลมลงนอนราบกับพื้นดิน พอตอนเช้าหินก็จะตั้งขึ้นเอง ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ จึงเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชา

    ในทุกๆ ปี ชาวบ้านจะประกอบพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ ของเซ่นไหว้คือ ตัวตุ่นและตัวอ้นอย่างละหลายๆ ตัวเท่าที่ชาวบ้านหามาได้ แล้วนำสัตว์ทั้ง 2 ชนิดนั้นไปมัดไว้ในดอนหอ ไม่กี่นาทีสัตว์เหล่านั้นก็ดิ้นตายเอง โดยชาวบ้านไม่ต้องเป็นผู้ลงมือฆ่า ในขณะทำพิธีเซ่นไหว้นั้ น ผู้นำในการประกอบพิธีกรรม จะกล่าวด้วยเสียงอันดังว่า ;“ขณะทำพิธี คนในไม่ให้ออก คนนอกไม่ให้เข้า”จนกว่าจะเสร็จพิธี หากมีชาวบ้านคนใดฝ่าฝื นก็จะมีอันเป็นไป หรือแม้แต่ยวดยานพาหนะทุกชนิดก็ห้ามผ่านเข้าออกในช่วงเวลาดังกล่าว

    ความเชื่อที่สอง เป็นความเชื่อทางศาสนา พระสงฆ์มีความเชื่อว่า หินศิลาแลงที่ตั้งอยู่ในแต่ละจุดเรียกว่า “ใบสีมา” ซึ่งได้ตั้งเป็นเขตสีมาชั่วคราว สำหรับให้พระสงฆ์ 2 ตำบล คือ ต.ศิลาและ ต.ตาดกลอย ได้มาลงอุโบสถทบทวนพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันพระ 15 ค่ำของทุกๆ เดือน เพราะสมัยก่อน พระสงฆ์ต้องเดินทางด้วยเท้าไปลงอุโบสถที่ตัวอำเภอหล่มเก่าเท่านั้น เจ้าคณะอำเภอในสมัยนั้น จึงให้คณะสงฆ์ทั้ง 2 ตำบล กำหนดเขตสีมา เพื่อความสะดวกและเพื่อประโยชน์ขอ งพระสงฆ์เอง

    ส่วนหินนอน หมอนเถิ้ง คนโบราณเชื่อว่าคือที่ประทับของพระพุทธเจ้า ในระหว่างทางที่พระองค์เสด็จไปโปรดเวไนยสัตว์ที่ประเทศลาว ทั้งหมดคือคว ามเชื่ออันมีผลต่อจิตใจและการดำเนินชีวิตของชาวบ้า นศิลาและชาวบ้านใกล้เคียงมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ที่ตั้ง

ตำบลศิลาเป็นหนึ่งใน 9 ตำบลของอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ทางทิศเหนือประมาณ 24 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 187.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 116,968 ไร่ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดของอำเภอหล่มเก่า


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลอีปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลเลยวังใส อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

เนื้อที่

พื้นที่ทั้งหมดของตำบลศิลามีทั้งหมด 187.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 116,968 ไร่ ความหนาแน่นประมาณ 18 คนต่อตารางกิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลา &nbs p; พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับเนินเขาทอดเป็นทิวยาว มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน มีพื้นที่ป่าไม้แต่ไม่สมบูรณ์


จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลศิลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านโป่งสามขาหมู่ที่ 9 บ้านหนองเขียว
หมู่ที่ 2 บ้านสักง่า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยผักกูด
หมู่ที่ 3 บ้านอุ่มกระทาดหมู่ที่ 11 บ้านซำบุ่น
หมู่ที่ 4 บ้านวังก้นหวดหมู่ที่ 12 บ้านโคกสว่าง
หมู่ที่ 5 บ้านหินโง่น หมู่ที่ 13 บ้านโคกใหม่
หมู่ที่ 6 บ้านศิลาหมู่ที่ 14 บ้านกลาง
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ 15 บ้านใหม่หัวนา
หมู่ที่ 8 บ้านสงเปลือยหมู่ที่ 16 บ้านน้ำย่า

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 9,808 คน แยกเป็นชาย 4,981 คน แยกเป็นหญิง 4,837 คน


อาชีพ แยกได้ดังนี้

ประชากรตำบลศิลามีอาชีพหลัก ในการทำเกษตรกรรมและรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ ครัวเรือนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพขึ้นไป ด้านเกษตรกรรมส่วนใหญ่ ทำไร่ข้าวโพด ทำนา ทำสวน ทำไร่พริก และเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 95%
อาชีพอื่น ๆ เช่น ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง ประมาณ 5%


หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ธนาคาร
จำนวน - แห่ง
โรงแรม
จำนวน - แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าช
จำนวน 4 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม
จำนวน - แห่ง
รงสี
จำนวน 13 แห่ง
เปลี่ยนภาษา