เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

วันที่ 14 ส.ค. 58 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

เอกสารทั้งหมด 14 ชุด

24_จดทะเบียนพาณิชย์_ตั้งใหม่.pdf369.54 KB
28_การจดทะเบียนพาณิชย์_เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน.pdf373.45 KB
32_การจดทะเบียนพาณิชย์_เลิกประกอบพาณิชยกิจ.pdf373.21 KB
138_การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา_21.pdf411.19 KB
141_การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา_21.pdf415.43 KB
143_การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา_22.pdf371.50 KB
150_การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf362.46 KB
156_การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf370.89 KB
157_การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf358.39 KB
215_การรับชำระภาษีป้าย.pdf380.05 KB
216_การับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf371.12 KB
264_การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf340.62 KB
การกำจัดสิ่งปฏิกูล_มูลฝอย.pdf319.94 KB
การใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลา.pdf350.63 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.02s. 0.50MB