เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำเลา หมู่ที่ 16 บ้านน้ำย่า12210 ส.ค. 61
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อย (ต่อจุดเดิม) หมู่ 1 โป่งสามขา13410 ส.ค. 61
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มบ้านโป่ง-คุ้มบ้านใหม่ หมู่ที่ 9 หนองเขียว1378 ส.ค. 61
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสะดวก,ซอยบ้านนายประเสร็จ หมู่ที่ 8 บ้านสงเปลือย1118 ส.ค. 61
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอ่อนสี (ต่อจุดเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านกลาง1382 ส.ค. 61
ประกาศโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนน สายบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านศิลา902 ส.ค. 61
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปอบ หมู่ที่ 12 บ้านโคกสว่าง10031 ก.ค. 61
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายหนู คำอาบ (ต่อจุดเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านกลาง9831 ก.ค. 61
ประกาศโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายภายในตำบล หมู่ที่ 1 บ้านโป่งสามขา,หมู่ที่ 6 บ้านศิลา, หมู่ที่ 7 บ้านห้วยข่อย,หมู่ที่ 8 บ้านสงเปลือย,หมู่ที่ 9 บ้านหนองเขียว10331 ก.ค. 61
ประกาศโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไฮ จุดนานายหั่ง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยข่อย10425 ก.ค. 61
ประกาศโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 บ้านหินโง่น10425 ก.ค. 61
ประกาศโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 14 บ้านกลาง10525 ก.ค. 61
ประกาศโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายห้วยม่วง หมู่ 8 บ้านสงเปลือย9417 ก.ค. 61
ประกาศโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยาง (จุดทางโค้ง) หมู่ 4 บ้านวังก้นหวด10216 ก.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ29427 มิ.ย. 61
ประกาศโครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนลำลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านห้วยผักกูด9714 มิ.ย. 61
ประกาศโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนน จุดที่ 1 สายซำบุ่น และจุดที่ 2 สายห้วยยาง หมู่ 71055 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ทรายกำจัดยุงลาย)15530 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษาฯ จำนวน ๓๓ รายการ15128 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๖ 15118 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB