เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายปรีดา ปานันท์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

 • พันจ่าเอกชัยยา จันทร์นุช

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาสำนักงานปลัด

 • นางสาวนิชชดา พลตัน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • สิบเอกสุวัฒน์ ธรรมศุภโกศล

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายโรจน์ ฟ้าบัง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางกรรณิการ์ แก้วคลอง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • จ่าสิบเอกเกษมศิษย์ ถิ่นจอม

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางสาวทัศนา แก้วคง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายสมถิ่น คำสิบ

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

 • นายประเทียง แก้วทัน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาววรรษมล ทองบ่อ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางคำพรึก แก้วจิตร

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางวิษณุ คำสิน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสงคราม แก้วมน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสาโรจน์ กรมกอง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสาคร คำอ่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวดวงพร แก้วหิน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์ทิพย์ แก้วอินทร์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสมเพชร ศรีบัวคม

  จ้างเหมาบริการ

 • นายอำพล กองธิราช

  จ้างเหมาบริการ

 • นายเกรียงไกร ไหมม่วง

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวสร้อยทอง พรมมาวัน

  จ้างเหมาบริการ

 • นายณัฐนรินทร์ มีทอง

  จ้างเหมาบริการ

 • นายปราโมทย์ คำเนียม

  จ้างเหมาบริการ

กองคลัง

 • นายปรีดา ปานันท์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสุภาวดี บุญยิ่ง

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • นางสาวจุฬาลักษณ์ ภาวงศ์

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • นางรุจิการณ์ ภาวงศ์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางอรพิน อินทร์การทม

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวศิริกานต์ บุญสม

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 • นางจิดาภา ประเสริฐสาร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวกนกกาญจน์ จันทร์สุริยะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายศุภฤกษ์ บัวหลวง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางชญาณิศา สิงห์ซอม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวดารุณี คำยิ่ง

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวพิชญา จันทร์ศรี

  จ้างเหมาบริการ

กองช่าง

 • นายสันติสุข อยู่กลั่น

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสำราญ หมื่นสาย

  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

 • นายมนัสชัย ศรีอินคำ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายเสน่ห์ คำยิ่ง

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายชัยโย เขียวชัยภูมิ

  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 • นางแขไข อินการทุม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอารี ทานู

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวกนกวรรณ คำทิ้ง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายอิทธิกร คำสงค์

  จ้างเหมาบริการ

กองการศึกษาฯ

 • พันจ่าเอกชัยยา จันทร์นุช

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสุกัลยา ร้อยแสงจันทร์

  ครู

 • นางวิไล ทานู

  ครู

 • นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง

  ครู

 • นางส้มเกลี้ยง แก้วกรม

  ครู

 • นางกรณิกา วรรณรัตนพันธ์

  ครู

 • นางนิภาพร เพิ่มรักษ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางขวัญตา เขียวชัยภูมิ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวบุษรินทร์ อินป่าน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางคำเพียง สิทธิสงคราม

  จ้างเหมาบริการ

 • นายวิชญ์พันธ์ ทองเพ็ง

  จ้างเหมาบริการ

 • นางธิดา แก้วกรม

  จ้างเหมาบริการ

 • นายมนัส ขวัญยืน

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวทิพากร โสประดิษฐ์

  จ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ

 • นายอภิชาติ เหมมั่น

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นายไฉน คำองค์

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายต้อม คำเพียง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายใส คำอ่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายภานุวัฒน์ คำสิบ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายเถลิงศักดิ์ อินป่าน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวมัลลิกา ภาวงศ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายเซียน แก้วกิ่งจันทร์

  จ้างเหมาบริการ

 • นายปัน กันยาประสิทธิ์

  จ้างเหมาบริการ

 • นายอุดม อินไข

  จ้างเหมาบริการ

 • นายชลธี คำเพียง

  จ้างเหมาบริการ

 • นายบุญหลาย คำเกต

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวขวัญชนก ดวงมา

  จ้างเหมาบริการ

 • นายนที วันนาคำ

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวชนาภา แก้วจิตร

  จ้างเหมาบริการ

 • นายยุทธนา ตรึงไตร

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธานี

  จ้างเหมาบริการ

 • นายดำรงค์ กันยาประสิทธิ์

  จ้างเหมาบริการ

 • นายปรัชญา ถาริยะ

  จ้างเหมาบริการ

กองสวัสดิการสังคม

 • นางนิติยา จันทร์สุริยะ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวกัญญารัตน์ คำดี

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาววาสนา สีหะนาม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายญรงค์ชัย ทองชัง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางกิตติยา ทองชัง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวนิตยา คำกบ

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวดวงพร จิตรวิเศษ

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาววรดา คำขอด

  จ้างเหมาบริการ

0.02s. 1.00MB