เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมจิตร แก้วทอง

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

 • นายสุวรรณ วังศีรี

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

 • นายปรีดา ปานันท์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาสมาชิกสภา

 • นายสีไพ แก้วอัด

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายละมุด แก้วละมุด

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายโยธิน วังศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมพงศ์ วังศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายชวิน คำเลิศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสงกรานต์ คำตีด

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายวิรัต อินทร์ตาโคตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายบุญหลาย คำแสด

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายต๋อย กางถิ่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายอินตา วีงศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายมนตรี คำเส็ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายลำพูน คำมิ่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางห่วง แก้วนึก

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายวิโรจน์ แก้วจิตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสมจิตร แก้วทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสายทอง แสงพรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสุวรรณ วังคีรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายวีรยุทธ วังคีรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายสมพงษ์ วังคีรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นางสาวทองรุณ คำสิบ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายกวน กันยาประสิทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายเจริญ หล้าโปทา

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายเสน่ห์ แก้วเจิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายสมาน พรมมาวัน

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายสังข์ทอง หนูซึม

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายสมชาย คำขะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายสมศักดิ์ คำยง

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายประสิทธิ์ แก้วตัน

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • นายโยธิน แก้วมน

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

0.01s. 1.00MB