นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 25,601 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" พัฒนาระบบ พัฒนางาน บริการอย่างทั่วถึง พึ่งพากันและกัน "ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
๒. ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน อ๓. ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการผลิตแก่เกษตรกร
๒. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้ กิจกรรมการลดรายจ่าย และเศรษฐกิจชุมชน
๔. บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณะสุขและอนามัย แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้านระบบบริการสาธารณสุข
๒. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย
๓. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา

๑. บริหารจัดการศึกษา
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
๔. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

๑.ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาบำรุง รักษาไว้ เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน
๒.บริหารจัดการและบูรณาการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
๓. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา

๑. การบริหารจัดการ
๒. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์
๑. ประชาชนได้ความสะดวกในการคมนาคม
๒. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ใช้ได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ
๓. การพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านให้เข้มแข็ง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีรายได้ ลดรายจ่าย
๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
๖. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๗. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล
๘. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๙. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เปลี่ยนภาษา