นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 93 คน

เยี่ยมชม 5,924 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564

11 มกราคม 2564 69 ครั้ง นางสาวจุฬาลักษณ์ ภาวงศ์ แชร์  

  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ วันเริ่มจัดเก็บภาษี ๑ มกราคม ๒๕๖๓

        ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษี ประเภทใหม่ ที่จะนำมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่  โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด จะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

วิธีการชำระภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จะแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์

ผู้เสียภาษีชำระภาษี ตามแบบแจ้งการประเมิน ภายในเดือนเมษายน

หลักการจัดเก็บภาษี

   * บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีหน้าที่เสียภาษี

   * ผู้จัดเก็บภาษีนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

   * ฐานภาษีคิดจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

   * อัตราภาษีเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มตามฐานภาษี

   * ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครอง 

หรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

    * ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี  ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ ห้องชุด

ฐานภาษี  คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคำนวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นไป  

ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

             ที่ดิน  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

             สิ่งปลูกสร้าง    ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

             สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

     * กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์การคำนวณมูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

     * อัตราภาษี ได้มีการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 4 กลุ่ม ตาม ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ได้แก่ เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจะเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตาม มูลค่าของฐานภาษี

    * ถ้าที่ดินเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าภาระภาษีจะสูงขึ้นหรือลดลง ผู้เสียภาษีต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่รู้เหตุว่ามีการเปลี่ยนแปลง

** ใน ๓  ปีแรกของการจัดเก็บภาษี คือ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ที่ดินของบุคคลธรรมดาที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมให้ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษี

              ** ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของนิติบุคคลไม่ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี

อัตราจัดเก็บภาษี

(๑)    ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ต้องเป็นการทำนา ทำไร่ ทำสวน     

     เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ) ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน ร้อยละ ๐.๑๕ ของฐานภาษี

 (๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๐.๓ ของฐานภาษี

(๓)    ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (๑)  

    หรือ (๒) ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน ร้อยละ ๑.๒  ของ  ฐานภาษี

(๔)    ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำ

ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ  ๑.๒  ของฐานภาษี

การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี

            ๑. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นรวมกันไม่เกิน

 ๕๐ ล้านบาท

            ๒. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน

วันที่ ๑  มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน  ๕๐ ล้านบาท

             ๓. กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็น

ที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 

ภาษีป้าย

          ภาษีป้าย  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายอันหมายถึงป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น  เพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร  ภาพหรือเครื่องหมายทีเขียนแกะสลักจารึก  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

กฎกระทรวง

กำหนดอัตราภาษีป้าย

 พ.ศ. ๒๕๖๓

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

     ข้อ ๒ ให้กำหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้

(๑)   ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

(ก)    ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา ๑๐ บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(ข)    ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา  ๕  บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(๒)   ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ  และหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น

(ก)    ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้

ให้คิดอัตรา  ๕๒  บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(ข)    ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา  ๒๖  บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(๓)   ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้

หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

(ก)    ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้

ให้คิดอัตรา  ๕๒  บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(ข)    ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา  ๕๐  บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

     ข้อ ๓ อัตราภาษีป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้  ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายตั้งแต่

วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

     ข้อ ๔ ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามอัตราภาษีป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕  (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

      ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน  15  วันนับแต่วันที่ติดตั้งป้ายใหม่

การชำระเงินค่าภาษี

      ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องชำระภาษีภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน

การไม่ยื่นแบบและชำระค่าภาษีป้ายภายในกำหนดเวลา

      ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก  ร้อยละ  10  ของภาษี

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.73.14 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา