เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรม (ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิสวัสดิการให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2562

แชร์

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิสวัสดิการให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ให้กับพนักงานส่วนตำบล, ครู, ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 84 คน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถถ่ายทอดความรู้ในเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับการอบรม เผยแพร่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB