นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 5,938 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรม (ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิสวัสดิการให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2562

15 สิงหาคม 2562 236 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์ทิพย์ แก้วอินทร์ แชร์  

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิสวัสดิการให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ให้กับพนักงานส่วนตำบล, ครู, ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 84 คน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถถ่ายทอดความรู้ในเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับการอบรม เผยแพร่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา