นายสุบิน ภาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08-8730-1479

ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 5,922 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 2563

15 พฤษภาคม 2563 901 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์ทิพย์ แก้วอินทร์ แชร์  

นายสุบิน ภาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา และ นายปรีดา ปานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จึงมีนโยบายให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่เปรียบเสมือนปอดของชุมชน จึงจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1999 กล้า เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539 ว่า “หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั้น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ได้สนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำโดยตั้งพระราชปณิธานว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ประกอบกับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการครองราชสมบัติ

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.464.13 KB   แสดงภาพ
.763.27 KB   แสดงภาพ
.702.20 KB   แสดงภาพ
.709.69 KB   แสดงภาพ
.687.19 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 5 ภาพ

เปลี่ยนภาษา