เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 413 ลว.26 พ.ย.63 เรื่อง การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 414 ลว.26 พ.ย.63 เรื่อง ขอเชิญประชุม (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 273 ลว.26 พ.ย.63 เรื่อง เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมการอ่านเเห่งชาติ ครั้งที่ 4 มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่ (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 272 ลว.26 พ.ย.63 เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 411 ลว.26 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขกำหนดการฝึกอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยฯ (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 412 ลว.26 พ.ย.63 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 271 ลว.26 พ.ย.63 เรื่อง การจัดส่งรายชื่อเเละรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1550 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี"obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1549 เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1548 เรื่อง การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1540 เรื่อง แนวทางการขอรบการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 65 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 269 ลว.25 พ.ย.63 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ทต.ซับสมอทอด,อบต.สระแก้ว,พญาวัง,และวังพิกุล)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 266 ลว.24 พ.ย.63 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทต.ซับสมอทอด,อบต.บึงสามพัน,ซับไม้แดง,ซับสมอทอด,สระแก้ว และกันจุ)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ ที่ พช 0023.10/ว 265 ลว.24 พ.ย.63 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 264 ลว.24 พ.ย.63 เรื่อง กฎกระทรวงการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 263 ลว.24 พ.ย.63 เรื่อง การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 262 ลว.24 พ.ย.63 เรื่อง ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 261 ลว.24 พ.ย.63 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 489 เรื่อง แจ้งแก้ไขกำหนดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/60 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.75MB