เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ) :24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียงอบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติ 2563อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 736 เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 735 เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.เพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 739 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 211 เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติ 2562อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัฒนธรรมองค์กรอบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/53 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB