ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติตำบลศิลา
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กองสวัสดิการสังคม
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
      รายงานการประชุมสภา อบต.ศิลา
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)
      แผนการดำเนินงาน ประจำปี 60
      ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560
      แผนผัง คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
      แผนการดำเนินงาน ประจำปี 59
      โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ อบต.ศิลา ปี 2559
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
      งบแสดงฐานะการเงิน อบต.ศิลา
      แผนแม่บท ICT
      ข้อบัญญัติงบประมาณ 2559
      การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือสำหรับประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประวัติอบต. ] 
      

      ประวัติความเป็นมา

        องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  2 มีนาคม  พ.ศ. 2538   ตำบลศิลาเป็นหนึ่งใน  9  ตำบล ของอำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์   ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  ทางทิศเหนือประมาณ  24  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  187.15 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  116,968  ไร่ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดของอำเภอหล่มเก่า ซึ่งเป็นพื้นท ี่สูงมีภูเขาสลับซับซ้อน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด, ทำสวนมะขามหวานและปลูกผัก 

       อาณาเขตติดต่อ
                  -   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลอีปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
                  -   ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
                  -   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเลยวังใส อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
                  -   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
โทร 081-9144550 Email :
info@sila.go.th
Copyright 2011.sila.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design